anbi-logo

Hieronder staan de voor u noodzakelijke informatie van onze gegevens in het ANBI register.

Naam
Stichting Taptoe Hellevoetsluis

RSIN/fiscaal nummer 853723151

KvK nr: 59993014

Contactgegevens
Stichting Taptoe Hellevoetsluis
p/a WillemsFopsstraat 19
3222CT Hellevoetluis Nederland

info@taptoehellevoetsluis.nl
06-10910452

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
Peter den Tuinder, voorzitter
Auke de Bree, secretaris
Rob Landwehr, penningmeester

Beleidsplan (2018-2026)
In wording

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen mensen in dienst en bestaat dus alleen uit vrijwilligers.
De stichting heeft geen enkel winst oogmerk anders dan dat zij een positief saldo aanhoud voor de organisatie van de volgende taptoe.

Doelstelling
Het eens in de twee jaar organiseren van een muzikaal evenement, waarbij diverse muziekkorpsen en andere amateurkunstdisciplines de kans geboden wordt zich aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren.

Financiële verantwoording
Binnen 6 maanden na afloop van elke boekjaar zal een financiële verantwoording worden opgemaakt door de penningmeester van de stichting.
Deze dient door het gehele bestuur worden gecontroleerd en goedgekeurd.
Tevens wordt er een financieel verslag van het evenement ter goedkeuring gestuurd naar de Gemeente Hellevoetsluis.
Hier kunt u onze Jaarrekening 2016 Taptoe Hellevoetsluis downloaden.